Maailman johtajan ilmestyminen

Koska Kirjoitukset puhuvat kymmenissä kohden sekä Messiaaseen uskovien poisotosta ja tästä maailman johtajasta eri nimillä, niin on syytä tarkistella tätä kohtaa yhden kokonaisen artikkelin voimalla. Yksi vaikeimpia Kirjoituksien kohtia ymmärtää on tulevan maailman johtajan ilmestyminen ja erityisesti apostoli Paavalin 2. kirje Tessalonikalaisille ja sen 2. luku, koska se on monissa käännöksissä käännetty väärin. Vaikka Pietarikin myötää, että apostoli Paavalin kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuista (2. Piet. 3:15-16).

ObamaSatan

”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee…” – 1. Johanneksen kirje 2:18

Ahdistuksessa elävä seurakunta

”… Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme…” – 2. Tessalonikalaiskirje 1:4-7

Kirjoituksissa numero 2 kuvaa hajoamista ja kapinaa, niinpä kaikki Uuden testamentin 2. kirjeet kuvaavat Saatanan työtä; 2. Kortintolaiskirje, 2. Tessalonikalaiskirje, 2. kirje Timoteukselle, 2. Pietarin kirje ja 2. Johanneksen kirje. Niinpä tämänkin kirjeen teema on Saatanan työ ja apostoli Paavali aloittaakin kirjeen kehumalla Tessalonikalaisten vainojen kestämisestä ja kärsivällisyydestä ahdistuksissa. Alkuseurakuntien vainot ovatkin historiallisesti hyvin tunnettuja ja kaikki opetuslapset Johannestan lukuunottamatta kuolivat marttyyreina. Nämä ahdistukset ovat siis lähtö asetelma kirjeelle ja tähän apostoli Paavali vastaakin kirjeen toisessa luvussa. Edeltävä kirje Tessalonikan uskoville oli Paavalin kirjoittamista kirjeistä ensimmäinen ja hän kirjoitti sen todennäköisesti vuoden 50 jKr lopulla. Tuossa kirjeessä Paavali ensimmäisen kerran paljasti suuren salaisuuden uskovien pois ottamisesta eli ylöstempauksesta. Seurakunnassa ajateltiin siis, että he elivät jo ahdistuksen aikaa.

”Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisen ja meidän kokoontumisemme kautta hänen tykönsä, ettette aivan nopiasti teitänne salli teidän mielestänne kääntää pois eli peljätettää, ei hengen, eikä puheen, eikä kirjan kautta, niin kuin se meiltä lähetetty olis, niinkuin Kristuksen päivä jo käsissä olis.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:1-2 (Biblia 1776)

Uudet käännökset kääntävät nämä jakeet kaksi jaetta väärin, johtuen eroista alkutekstissä ja kääntäjän tulkinnasta. Luotettava vuoden 1776 Biblia kääntää nämä jakeet oikein. Tässä Paavali siis rauhoittelee Tessalonikalaisia, että vielä ei ole tullut Kristuksen päivä eivätkä he ole joutuneet ahdistuksen aikaan. Kristuksen päivällä tarkoitetaan ylöstempaus ja tätä termiä käytetään erityisesti Filippiläisten kirjeessä (Fil. 1:6, Fil. 1:10, Fil. 2:16), jota kutsutaankin ilonkirjeeksi. Vainoja ja ahdistuksia kohdatessaan he olivat siis kirjoittaneet Paavalille, että ovatko he nyt jääneet pois ylöstempauksesta ja joutuneet ahdistuksen aikaan?

Rapture

Luopumus vai erkaneminen?

”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi…” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3

Tässä kolmannessa jakeessa on myös monia virheitä. Ensinnäkin siihen on lisätty alkutekstistä puuttuva se päivä, siinä käytetään sanaa laittomuuden synnin sijaan.

Luopumukseksi käännetty sana on alkutekstikssä apostasia ja sitä käytetään vain kaksi kertaa nimisanana Uudessa testamentissa, mutta teonsanan aphistemi muodossa sitä käytetään 15 kertaa, joista 12 kohdassa (1.Tim.6:5, Luuk. 4:13, 2.Kor.12:8, Apt.12:10,…) se käännettään erkanemiseksi, poistumiseksi tai lähtemiseksi. Vanhoissa englannin kielisissä käännöksissä tämä sana käännettiinkin erkanemista ja poistumista tarkoittavalla sanalla departure; Tyndale (1526), Coverdale (1535), Cranmer (1539), Breeches (1576), Beza (1583) ja Geneve (1608), kunnes Kuningas Jaakon (1611) käännös vaihtoi siihen sanan falling away eli luopumus.

Koska tätä sanaa edeltää suomen kielestä puuttava määräinen artikkeli (kr. ’ho’, engl. ’the’), niin Paavali puhuu siitä tietystä asiasta eli edeltävässä kirjeessä mainitusta ylöstempauksesta. Näin ollen oikeampi käännös kokonaisuudessaan kuuluu näin.

Älkää antako kenenkään harhauttaa itseänne millään tavalla. Sillä [se ei koita] ellei tule se erkaneminen ensin ja paljastu se synnin ihminen, kadotuksen lapsi, joka vastustaa ja korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee keskeltä poistetuksi Hän, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton… ” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:3-8 (sanatarkka käännös)

Hän joka siis pidättää synnin ihmistä eli maailman johtajaksi nousevaa Antikristusta ilmestymisestä, on Pyhä Henki Messiaaseen uskovissa maan päällä. Messias Jeesus sanookin uskovia suolaksi (Matt. 5:13) ja suola estää pilaantumasta maailmaa.  Kun käytämme sanaa erkaneminen, niin myös Pidättäjä käy selkeästi ilmi sekä koko kirjeen kirjoittamisen perimmäinen tarkoitus.

Maailman johtajan ilmestyminen

tribulation

”[Laittomuuden] tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:9-12

Tuleva maailman johtaja, jota tässä kutsutaan laittomaksi, ilmestyy siis edellä mainitun poisottamisen eli ylöstempauksen jälkeen kadotukseen joutuville jumalattomille, jotka eivät vastaanottaneet Jumalan rakkautta ilmaiseen pelastukseen armon aikakautena, että olisivat voineet pelastua ahdistuksen ajasta. Antikristus tulee tekemään suuria ihmeitä ja hänellä tulee tämän maailman ruhtinaan Saatanan valtuttamana saamaan yliluonnolliset kyvyt ratkaista maailman ongelmat. Universumin Luoja sallii lähettää väkevän eksytyksen, joka tulee olemaan ”avaruuden muukalaisten” ilmaantuminen ylöstempauksen selityksenä. Tämä koko kirje olisikin ollut turha, jos ylöstempausta ei tapahtuisi ennen ahdistuksen aikaa, mutta nyt Paavali vielä Antikristuksesta puhuttaeen muistuttaa, että uskovat (veljet, te) on valittu pelastukseen.

”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.” – 2. Tessalonikalaiskirje 2:13-14

Ilmeisesti kyseinen uskovien joukko oli tuolloin kohdannut ahdistajan – mahdollisesti keisari Neron – ja luulivat häntä maailman johtajaksi eli antikristukseksi, mutta kirje kertoo että osa ihmisistä on uskoon kelpaamattomia ja nurjia. Ratkaisuksi kerrotaan rukous ja ilosanoman levittäminen siitä, että Messias Jeesus on kärsinyt sinun puolestasi ja sinun on vain annettava Hänen pelastaa sinut.

”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen. Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teidät pahasta.” – 2. Tessalonikalaiskirje 3:1-3

Advertisement

12 comments on “Maailman johtajan ilmestyminen

 1. Seuraat tässä Scofieldin viiteraamatun virheellistä tulkintaa tempauksesta, joka on juurtunut hyvin syvälle dispensationalistiseen koulukuntaan. Kehottaisin sinua lukemaan kaksi ensimmäistä lukua kirjastani Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus (https://samueltuominen.files.wordpress.com/2015/01/muhammad-kaarle-suuri-ja-antikristus.pdf). Sen toisessa luvussa käsittelen yksityiskohdilla 2. Tess. 2:sta lukua. Uskon, että tulet muuttamaan käsityksesi, jos vain viitsisit perehtyä perusteluihini siitä miksi tämä tulkinta on väärä ja epälooginen.

  On totta, että seurakunnan tempaus edeltää suurta ahdistusta (70. vuosiviikkoa), mutta on väärin opettaa, että se edeltäisi myös laittomuuden ihmisen ilmestymistä/paljastumista. Selityksesi luopumus sanan korvaamisesta sanalla erkaneminen tai lähtö on tyypillistä vääristelyä scofieldiläisessä koulukunnassa, jotta kohta saataisiin sopimaan siihen tulkintaan, että seurakunnan läsnäolo maanpäällä pidättää Antikristuksen ilmestymistä/paljastumista. On totta, että pidättävä voima on Pyhä Henki, mutta Paavalin viesti on ymmärretty täysin väärin jos uskomme hänen tarkoittaneen PH:n poistamisella seurakunnan ylösottoa, kun hän sen sijaan puhui Hänen poisottamistaan seurakunnaSTA luopumuksen seurauksena.

  Tämä selitys ei ole minun arvaukseni, se on johdettavissa suoraan teksin kontektista, kuten voit nähdä kirjani luvussa 2. Lainaan kahta arvovaltaista kreikan kielen sanaselitys opasta nähdäksesi miksi luopumuksen korvaaminen lähdöllä on alkukielen vääristelyä omiin tarkoitusperiin.

  HELPS Word-studies:
  apostasía (sanasta 868 /aphístēmi, ”lähteä, vetäytyä”, joka on johdettu sanoista 575/apó, ”pois jostakin” ja 2476/histémi, ”mielipide”) – asianmukaisesti, lähtö (viitaten hylkäämiseen); uskostaan luopuminen – kirjaimellisesti, ”lähteä aikaisemmasta mielipiteestään”

  Strong Concordance:
  apostasía, ”defection” – loikkaus [poliittisesta aatteesta luopuminen], ”apostasy” – luopumus [uskosta luopuminen] ja ”revolt” – kapina [auktoriteetin vastustaminen].

  Kumpikaan näistä ei anna oikeutta luopumus sanan korvaamisesta erkanemisella. Tämän kohdan oikaiseminen on tärkeää siitä syystä, että jos opetamme ylösoton edeltävän Synnin ihmisen (laittomuuden ihminen on vain tämän synonyymi, koska laittomuus on yhtäkuin synti, ks. 1. Joh. 3:4) esiintuloa ja paljastumista, silloin turhennetaan myös kaikki yritykset tunnistaa hänen identiteettinsä ennen ylösottoa. Kirjassani osoitan tarkalla eksegeesillä, että laittoman paljastuminen seurakunnalle on eräs viimeisimpiä merkkejä sen ylösoton välittömästä läheisyydestä.

  Kun ymmärrämme 2. Tess. 2:tta oikein, niin Paavali itseasiassa sanoi luopumuksen ja laittoman ilmestyksen olevan EHTOJA ylösoton toteutumisella – ei niin päin, että ylösotto olisi ehto laittoman ilmestymiselle. Edelleen, jos luet kirjaani eteepäin, huomaat Raamatun antavan niin yksityiskohtaisia profetioita Antikristuksen identiteetistä (mm. kuvauksen hänen isoisästään ja tämän isistä) että on täysin mahdotonta opettaa ettei hänen tunnistamisensa olisi mahdollista ennen ylösottoa.

  Tykkää

  • En seuraa Scofieldiä enkä ketään muutakaan ihmistä, minä seuraan universumin Luojaa ja Hänen Henkensä opetusta Messias Jeesuksen kautta. Ensiksi onkin todettava, että koko läpi Uuden liiton Kirjoituksien tulee selkeästi ilmi se, että meidät on kutsuttu odottamaan Messiaan paluuta ja olemaan siihen valmis eikä turvautua ajatukseen ”ei ainakaan seitsemään vuoteen, kun ei ole Antikristus ilmestynyt”.

   Kun lukee 2. Tessalonikalaiskirjen 2. luvun kokonaisuudessaan, selviää Pidättäjä ja ”Pidätettävä”, niin että ensin ei ilmesty Pidätettävä vaan vasta kun Pidättäjä on lähtenyt tieltä pois. Pidättäjä on universumin Luojan Henki omissaan. Tämä ajatus on linjassa myös Ilmestyskirjan kanssa, jossa tapahtumat alkavat 6. luvussa sillä että Antikristus paljastuu ensimmäisen sineetin kohdalla.

   Jos haluat ymmärtää mitä Apostasia sana tarkoittaa, sinun pitää lukea myös mitenkä verbinä samana sana (Aphistemi) kuvaa erkanemisesta fyysisesti useita kertoja. Ja muodossa Apostasion se sana tarkoittaa avioeroa, jossa kirjaimellisesti tapahtuu erkaneminen kahden persoonan välillä myös.

   Se voi tarkoittaa siis erkanemista niin fyysiessä mielessä kuin opillisessa mielessä, mutta silloin kun se tarkoitta opillista luopumusta, siihen on liitetty kohde kuten luopumista Mooseksen laista (Apt. 21:21).

   Eli tämän yhden vähän vaikeasti ymmärrettävän jakeen perusteella ei kannatta alkaa etsimään jokaisesta vastaan tulevasta persoonasta antikristusta, sillä maailmaan on lähtenyt monta antikristusta ja saatanalla on koko ajan ”oma mies” odottamassa, mutta varsinainen Antikristus ei ole vielä ilmestynyt eikä se voikkaan.

   Älä odotana saatanan ja synnin lasta, vaan odotan universumin Luojan ja oikeamielisyyden Poikaa, Jeesusta. 🙂

   ”Sillä itse he kertovat meistä, millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta.” – 1. Tessalonikalaiskirje 1:9-10

   Tykkää

 2. Seuraava pitkä teksti ei ole suunnattu sinua vaan oppiasi vastaan, mikä on tärkeä muistaa. Tämänkin pyrin tekemään sopuisassa hengessä ketään loukkaamatta 🙂

  En tarkoittanut että olisit ”lainannut” tuon opin suoraan Scofieldin viitaraamatusta (1909). Tarkoitin sitä, että tuon opin alkuperä on tuossa viiteraamatussa ja monet ovat omaksuneet sen vain siitä syystä, että siitä on tullut vakiintunut näkemys profetioiden tulkinnassa, jota on toistettu lukemattomissa kirjoissa ilman suurempaa kritiikkiä. Toiseksi on sanottava, että meistä jokainen voi uskoa seuraavansa ”Luojaa ja Hänen Henkensä opetusta Messias Jeesuksen kautta.” Näin minäkin uskon vaikka näkemyksemme eroavat tässä kohdin. Mutta pelkkä sisäinen varmuus oman näkemyksen ”totuudesta” ei riitä – sen pitäisi olla myös yhdenmukainen Raamatun kokonaisuudelle teksin kontekstia, alkutekstiä ym. kunnioittaen.

  Me kaikki saamme vaikutteita muiden kirjallisista töistä. Minusta on epärehellistä uskotella itselleen, että jokin näkemys on tullut vain sisäisestä ”ilmoituksesta”. Ja vaikka näin olisikin, ilmoituksen on silti kestättävä Kirjoitusten tulen edessä, sillä vääriäkin ”ilmoituksia” on ollut kautta kristikunnan historian. Et ole kovin reilu minua kohtaan, kun hylkäät tämän tulkinnan näin nopeasti, vaikka et edes (luulisin) ole tutustunut sen perusteisiin ja argumentteihin. Kaikella kunnioituksella kutsun kantaasi hieman asenteelliseksi. Olet oikeassa sanoessasi, että ”läpi Uuden liiton Kirjoituksien tulee selkeästi ilmi se, että meidät on kutsuttu odottamaan Messiaan paluuta ja olemaan siihen valmis.” Näin on myös tapahtunut. Historia paljastaa, että kristityillä on ollut eri aikoina seurakunnan historiassa hyvin vahva usko siitä, että juuri heidän sukupolvensa on se, joka kokee Jeesuksen paluun ja pyhien ylösoton.

  Kysymys 2. Tess. 2:3:n ehdoista koskien tempausta ei anna oikeutusta pyhien nukkumiseen – päinvastoin. Jeesuksen tulemusta koskevien merkkien seuraaminen pitää juuri seurakunnan hereillä. Jos mitään mitään tällaisia merkkejä (esim. Israelin valtion olemassaoloa) ei olisi, seurakunta olisi tällä hetkellä paljon uneliaampi kuin se on nyt. Jeesus sanoi, ”jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.” (Matt. 24:43) Meidän on oltava kuin tuo perheenisäntä, joka valvoo ja pitää muut hereillä pyhien ylösottoon asti. Yksi osa valvomista on ajan merkkien tutkiminen, koska vain niistä tiedämme kuinka lähellä seurakunta on Jeesuksen toista tulemusta. Opetus ettei ylösoton läheisyydelle olisi annettu mitään merkkejä, koska se tulisi yllättämään meidät ”kuin varas yöllä” on vastoin Raamatun selkeetä opetusta (ks. Matt. 24:50, 1. Tess. 5:4).

  Sinäkin tutkit ajan merkkejä ja pidät sivustosi kautta muut hereillä siitä missä ajassa elämme. Ilman tällaisia sivuja ja vastaavia kirjoja harva kristitty ymmärtäisi esim. viikunapuun ihmettä ja sitä miksi Jeesuksen paluun on tapahduttava juuri meidän sukupolvemme päivinä. Sano siis mitenkä ymmärrys Antkristuksen identiteetistä tuudittaa seurakunnan uneen? Argumenttisi, että emme saisi ”turvautua ajatukseen ’ei ainakaan seitsemään vuoteen, kun ei ole Antikristus ilmestynyt’, ei ole ollut aivan loppuun asti pohdittu. Saanen painottaa, että ymmärrys 2. Tess. 2:3:n ehdoista on lopun ajan seurakunnalle tarkoitettu UUSI ILMESTYS. Sitä ei tarkoitettu 1500- tai 1900 -luvun seurakunnalle, vaan 2000 -luvun seurakunnalle. Tämä ilmestyksen tarkoitus on valmistaa Karitsan morsian sen taivaallisiin häihin. Sen tarkoitus ei ole nukuttaa vaan herätellä seurakuntaa.

  Antikristuksen ilmestyminen ja paljastuminen seurakunnelle on merkki siinä missä Israelin valtion elpyminen. Jos ensiksi mainittu iski profetaalliseen kelloon lukemat viittä vaille 12, jälkimmäisessä kuuluu jo keskiyön lyönnit. Toiseksi, ajatus että voisimme nukkua koska ”Antikristus ei ole ilmestynyt” , ei pädä myöskään. Kirjoitin kirjani juuri sen tähden, että Antikristus ON NYT PALJASTUNUT. Tämä profetia on siis jo osittain toteutunut, koska laittomuuden ihminen on jo ilmoitettu ilmoituksen kautta niille ”joilla ymmärrys on” (ks. Ilm. 13:18). Uskon kuitenkin laajamittaisen paljastumisen pyhille olevan vasta edessäpäin ja tämä tulisi tapahtumaan samaan aikaan, kun hän ilmestyy maailmalle ihmeineen ja merkkeineen (2. Tess. 2:9)

  ”Kun lukee 2. Tessalonikalaiskirjen 2. luvun kokonaisuudessaan, selviää Pidättäjä ja ’Pidätettävä’, niin että ensin ei ilmesty Pidätettävä vaan vasta kun Pidättäjä on lähtenyt tieltä pois.” Tämän nyt osaa lukea lapsikin. Paljon huolellisempaa lukutaitoa vaatii sen sijaan sen ymmärtäminen ettei Paavali assosioinut PH:n poistamista seurakunnan ylösottoon vaan seurakunnan luopumukseen. ”Tämä ajatus on linjassa myös Ilmestyskirjan kanssa, jossa tapahtumat alkavat 6. luvussa sillä että Antikristus paljastuu ensimmäisen sineetin kohdalla.” Myös tämän opin (sen, että Johanneksen ylösotto Ilm. 4:1:ssä kuvasi seurakunnan ylösottoa edeltäen siten Antikristuksen ilmestymistä Ilm. 6:1:ssä) alkuperä on Scofieldin viiteraamatussa.

  Myös sen epäjohdonmukaisuus on osoitettu huolella sekä oman kirjani ensimmäisessä luvussa että Arto Pölläsen hyvin perustellussa kirjassa Viimeinen Elonkorjuu – Ilmestyskirjan Sanoma (2009, Aikamedia). Jos oma lukuni ei asiaa vielä vakuuta, suosittelen lukemaan myös Pölläsen kirjan, sillä hänen erinomaiset oivalluksensa tässä vaikutti merkittävästi myös omiin johtopäätöksiini. Ennenkuin hylkäät mitään antaisi paremman kuvan sinusta jos tutustut ensin niiden perusteisiin ja vasta sen jälkeen arviot onko ne linjassa Sanan kanssa (huom. minun tai Pölläsen tulkinnoissa ei ole kyse mistään mid- tai post-tribulation opeista, jotka ovat aivan yhtä virheellisiä kuin scofieldilainen pretribulation oppi)

  Mitä sanaan apostasia tulee, sen liittäminen ylösottoon on mielestäni keinotekoista tarkoitti se sitten erkanemista tai avioeroa. Pitäisi olla muitakin kohtia missä tuota sanaa on käytetty Jeesuksen tulemuksen tai ylösoton yhteydessä. Tuo yksi kohta ei riitä vakuuttamaan minua. Sitä paitsi noissa sanaselitys oppaissahan sanottiin sanan aphístēmi olevan yhdistelmä sanoista apó (lähteä, vetäytyä) ja histémi (mielipide) eli lähteä, veteytyä MIELIPITEESTÄ (http://biblehub.com/greek/646.htm) Mielipiteestä (tai uskosta) lähteminen on aivan eri asia kuin pyhien vetäytyminen maanpäältä. Tuskin useimmat Raamatun kääntäjät ovat olleet tässä väärässä, kun ovat kääntäneet sen luopumukseksi eikä ylösotoksi. Tällaista kutsutaan Raamatun sisään lukemiseksi. Vahvistaakseemme omaa käsitystämme siitä mitä jokin kohta merkitsee, luemme Jumalan Sanan sisään asioita, joita se ei todellisuudessa sano,
  Tällainen on väärä lähtökohta, sillä Kirjoitusten tulee antaa selittää itse itseään.

  ”Tämän yhden vähän vaikeasti ymmärrettävän jakeen perusteella ei kannatta alkaa etsimään jokaisesta vastaan tulevasta persoonasta antikristusta, sillä maailmaan on lähtenyt monta antikristusta ja saatanalla on koko ajan ’oma mies’ odottamassa, mutta varsinainen Antikristus ei ole vielä ilmestynyt eikä se voikkaan.” Kovin helposti ja vaivattomasta näytät ohittavan sen, että lupasin esittävän kirjassani ennennäkemättömän hienostuneen, monipuolisen ja eri koulukunnat yhdistävän rakenteen Danielin näkyjen ymmärtämiseen, joka avaa lopulta polun Danielin 11. luvun toiseen täyttymykseen, joka Lähi-Idän viimeisen 2500 vuoden yhtäjaksoisen historian ohella avaa myös Antikristuksen kansallisuuden ja perhehistorian hämmästyttävillä yksityiskohdilla. Kun sanoin sen sisältävän kuvauksen hänen isoisästään ja isoisoisästään, tarkoitin sitä kirjaiimellisesti. Eikö tällaisen väitteen pitäisi herättää ainakin mielenkiintosi asiaa kohtaan ellei muuta.

  Ilmaisu ”ei kannatta alkaa etsimään jokaisesta vastaan tulevasta persoonasta antikristusta” on kovin halventava 10 vuoden intensiiviselle tutkimuksella, mille olen uhrannut elämäni ja nuoruuteni illman että olisin koskaan päässyt kokemaan edes naisen kosketusta tai minkäänlaisia seurustelusuhteita (olen nyt 26). Lisäksi se osoittaa tietämättömyytesi siitä kuinka painavat perustelut väitteelleni Antikristuksen identiteetistä on löydettävissä. Havainnollista tätä asiaa kirjassani matemaattisilla todennäköisyyslaskelmilla, jonka sattumanvaraisuus on yhden suhde 10 potenssiin 50. (ks. https://samueltuominen.wordpress.com/mista-kirjassani-on-kyse/).

  ”Älä odotana saatanan ja synnin lasta, vaan odotan universumin Luojan ja oikeamielisyyden Poikaa, Jeesusta.” Tuonkin pointin tein jo kirjassani selväksi: EN ODOTA synnin lasta vaan Jeesusta, enkä valmista seurakuntaa Antikristuksen tulemusta varten. Valmistan sitä tunnistamaan hänet, kun hän saapuu ihmeineen ja merkkeineen ja ymmärtämään mitä se merkitsee seurakunnan kannalta. Samalla kirjoitan aiheesta, jotta maailma voisi nähdä, kuinka Jumalan viisaus tiesi tämänkin (Antikristuksen henkilöllisyyden) edelpäin ja ilmoitti sen palvelijoidenssa kautta varoituksena maailmalle (https://samueltuominen.wordpress.com/2015/01/31/mita-se-hyodyttaa-tietaa-antikristuksen-henkilollisyys-edeltapain/).

  Pyydän rauhan Jumalan hengessä, älä kiirehdi puolustamaan omaa kantaasi tässä asiassa vaan tutustu ensin kaikessa rauhassa kirjani ja sivuni argumentteihin. Leo Meller pyysi silkasta uteliaisuudesta paperiprintin käsikirjoituksestani, jota hän lukee nyt USA:ssa. Arvosta tällaista elettä hyvin paljon, sillä hänellä on jo muutenkin kaikenlaista muuta luettavaa ja kiireistä ohjelmaa työn alla. Joskus oman kannan myöntäminen vääräksi vaatii vain nöyryyttä ja avoimuutta uusille ajatuksille. Muista, että loppua kohden ymmärrys Sanasta lisääntyy (Dan. 12:4). Sain 17 vuotiaana seuraavan profetian Ison Kirjan raamattuopistossa: ”Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen.” (1. Tim. 4:12-13)

  Tämän sanottuani, toivon ette sinäkään katsoisi nuoruuttani ylen, vaan olisit avoin sille ilmestykselle, minkä uskon Jumalan tuoneen esille minun kauttani.

  PS. kirjani teesiä selitä omin sanoin seuraavalla videolla: https://www.youtube.com/watch?v=mG_1SbuihF0
  Danielin 11. luvun toista täyttymystä voit jo tarkastella verkkosivuni näytteessä lukuun 11C, osoitteessa https://samueltuominen.wordpress.com/nayte-luvusta-11c/

  Tykkää

  • En ole tietoinen iästäsi ja en ole itsekään mikään vanhus, joten se on sivuseikka oletko minkäikäinen.

   Monet opista eksyneet ovat nimenomaan rakentaneet koko rakenteensa yhden jakeen varaan. Tiedän yhden toisen profetia tutkijan, joka on innostunut samalla tavalla yhdestä Kirjoituksien jakeesta ja rakentaa kaiken sen varaan.

   Näin on kun rakennettaan tuon 2. Tess. 2:3 jakeen varaan niin, että se tarkoittaisi että meidän tulee odottaa ensin Antikristusta eikä Jeesusta. Kirjoituksien kokonaisilmoitus siitä ja kokonaiskuva siitä, että milloin Antikristus ilmestyy ei viittaa siihen että hän ilmestyy ensin sekoittamaan ja sitten Jeesus tulee joskus hänen jälkeensä. Ja aina kun laitamme jonkun tapahtuman ennen ylösottoa (vaikkapa herätyksen odottamisen), keskitymme väärän asiaan ja odotuksemme muuttuu vääräksi odotukseksi. Emme tällöin enää ole valmiita siihen, että ylösotto voi tapahtua jo tänään – ja se on valvomisen kannalta aina vaarallista.

   Marginalisoimalla ”scofieldiläiseksi” ei osu myöskään maaliin siinäkään valossa, että useat eskatologian tutkijat jakavat kanssani näkemyksen että Jeesus voi ilmestyä koska tahansa ja että Antikristus ilmestyy sen jälkeen. Ja tietenkin myös Ilmestyskirjan tulkinta, johon edellä viittaisin, menee uusiksi ja sekavaksi, jos ylösotto ei tapahdu jakeessa 4:1.

   Olen valitettavasti lukenut tuota Pöllösen kirjaa ja se on aika nopeaan näyttänyt menevän alennuskoriin, sillä hänen tulkintansa ovat väkinäisiä ja vain harvat jakavat sen. Mutta hänen edukseen sanottakoon se, että kirjassa on pari mielenkiintoista profetiaa mukana.

   Apostasia-sanasta vielä sen verran, että sitä ei käytetä kuin kaksi kertaa Uuden liiton Kirjoituksissa ja yhden kerran apokryfikirjassa, jolloin kannattaa katsoa mitenkä sen sanan verbi muotoa käytetään, jota useimmiten käytetään fyysiseen erkanemiseen.

   Mutta en usko, että vaihdat kantaasi tässä asiassa, koska ymmärtääkseni olet keskittynyt tuohon Antikristuksen metsästykseen ja siltä katoaisi pohja kokonaan, jos tuo jae ei tarkoita että Antikristus voisi ilmestyä Pidättäjän vielä ollessa täällä. Ongelmallista liittää Pidättäjä taas luopumukseen on siinä, että globaalisti katsottuna Pyhän Hengen vaikutus ei ole vähentynyt, vaan siinä missä länsimaissa on tapahtunut luopumusta, on Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa valtavat herätykset, niin että globaalisti on kristittyjä enemmän kuin koskaan ja ainoa mikä selkeästi vähenee on ateismi kommunismin romahdettua.

   Leo Melleriä, niin viihdyttäviä kuin hänen sensaatiohakuiset tulkintansa ovatkin ja kuinka olen viihdyttänyt uskoni alkuvaiheissa itseäni hänen videoillaan ja äänitteillään (tunsikausia), ei kannatta käyttää häntä uskottavuuden lisäämiseksi. Mutta jännästi kyllä itsekin lähetin aikanaan hänelle ja Patmokselle myös itse kirjoittamani pamfletin Käärmeen suunnitelma paljastuu. Virheitä siis tapahtuu meille kaikille. 🙂

   Käyn kyllä tutkimassa tarkemmin mitä olet kirjoittanut, mutta henkeni ja ymmärryksenikään ei yhdy siihen että kannattaa 10 vuotta käyttää energiaa Antikristuksen etsimiseen, vaan kuten Kirjoitukset sanoo niin profetian henki on Jeesuksen todistus ja sen tarkoitus on johdattaa ristin juurelle ihmisiä eikä tyydyttämään ensijaisesti mielenkiintoamme.

   Tykkää

 3. Oikaisu: ”Jos ensiksi mainittu iski profetaalliseen kelloon lukemat viittä vaille 12, jälkimmäisessä kuuluu jo keskiyön lyönnit.” Tarkoitin toisin päin: Jos viimeksi mainittu iski profetaalliseen kelloon lukemat viittä vaille 12, ensimmäisessä kuuluu jo keskiyön lyönnit.”

  Tykkää

  • Haluan kuitenkin siunata kirjoituksesi ja kirjasi. Selaisin sitä läpi ja siinä oli paljon laidasta laitaan asioita, ja siinä oli paljon hyvää tulkintaa ja selitystä mukana. Luku 7 mielestäni oli hyvää tutkimusta ja loit siinä erittäin hyvän kuvan aiheesta.

   Suosittelisin jakamaan kirjan vaikkapa kolmeksi eri osaksi ja sitten käymään aihetta laajemmin. Esimerkiksi tuo 2. Tessalonikalaiskirjeen 3. luku ja argumentointi tempausopista voisi muodostaa kokonaisen kirjan sellaisenaan ja samalla tavalla myös nuo luvut 7-9 muodostavat oman kokonaisuuden jne.

   Kirjassa oli myös äkkiä katsottuna paljon vastakkain asettelua ja argumentointia, mutta perustelut omalle tulkinnalle jäivät kuitenkin sitten keveiksi. Suosittelen painopisteen siirtämistä sillä tavalla, että rakennat paremmin oman argumentin ja käytät vain muutamia viitteitä vastaargumentointiin. Näin ei tule niin paljoa kuva puolustamisesta, vaan rohkeasta omasta selityksestä.

   Prinssi Charles ja 27 merkkiä ei myöskään millään rakennu uskottavaksi, vaan esimerkiksi itse keräsin Obamasta 40 merkkiä enkä siltikään pidä häntä Antikristuksena, vaan ehkä yhtenä antikristuksena ja laittomuuden hengen alaisena.

   Lähdeviittaukset olit tuonut hyvin esille ja olet selkeästi tutkinut asioita sekä kerännyt paljon dataa, mutta kokonaiskuvan hahmottamiseksi suosittelisin vielä yksinkertaistamaan rakennelmiasi, sillä olen tullut huomaamaan, että mitä lähempänä totuutta, sitä yksinkertaisemmaksi asiat muuttuvat.

   Itse alunperin ajattelin kirjoittaa myös isomman kirjan ja olen saanut suosituksia kirjoittaa kirjoitukseni kirjaan, mutta olen kokenut että sivuston kautta tavoitan useampia ihmisiä. Rahallisestihan tällaisella kirjallisuudella ei Suomessa leipää tienaa ja on mahdollista tavoittaa vain harvoja, mutta netin kautta on mahdollista tavoittaa monia sekä kertoa sanoma Messiaasta ja pelastuksesta.

   Tykkää

 4. Kiitos vastauksesta. Kunnioitan kantaasi vaikka olenkin eri mieltä.:) Tuossa ikä-jutussahan oli kyse siitä, että sain 17 -vuotiaana rukouksessa tiedosanat eräältä veljeltä, joka lausui minulle tuon kohdan, jonka sitten itse tarkistin Raamatusta. Koin sanoman olevan hyvin henkilökohtainen ilmoitus siitä miten Jumala halusi käyttää minua. Kaikki ne asiat mitä kirjani käsittelee oli jo orastamassa ajatuksissani vaikka ymmärräksyni oli tuolloin vielä lapsen kengissä. Olen ajatellut monasti, että jos jo tuolloin olin lähdössä tutkimuksissani vikasuuntaan, Totuuden Henki olisi varmasti varoittanut siitä jo silloin eikä antanut rohkaisun sanaa ”lukea, kehoittaa ja opettaa ahkerasti, kunnes minä tulen.” Jälkeenpäinkin olen rukouksessa pyytänyt Jumalaa vastaamaan – jopa estämään työni – jos olin menossa harhaan.

  Tällaista vastausta en saanut ja pääsin tavoitteissani maaliin vaikka pääni ja ajatukseni sanoi, että olin pelkkä luuseri josta ei olisi koskaan mihinkään – etenkään 700 sivuisen kirjan laatimiseen. Kirjoitit näin: ”Monet opista eksyneet ovat nimenomaan rakentaneet koko rakenteensa yhden jakeen varaan. Tiedän yhden toisen profetia tutkijan, joka on innostunut samalla tavalla yhdestä Kirjoituksien jakeesta ja rakentaa kaiken sen varaan.” Tähän kohtaan sanoisin ”Kuka vastaa, ennenkuin on kuullut, on se hulluutta ja koituu hänelle häpeäksi.” (San. 18:13) Väitteesi, että koko rakennelmani olisi rakennettu yhden jakeen varaan, ei pidä alkuunkaan paikkansa.

  Kyllä, 2. Tess. 2:3 (ja luku kokonaisuudessaan) on avain sen käsittämiseen miksi Antikristuksen henkilöllisyyys voidaan tunnistaa ennen ylösottoa, mutta se että koko rakennelmani seisoisi tai kaatuisi tuon yhden jakeen varassa on niin väärä väittämä kuin olla ja voi. Ilmestyskirja KOKONAISUUDESSAAN tukee tulkintaani tuosta jakeesta. Mitä Antikristuksen henkilöllisyyteen tulee, niin kirjassani esitetään siitä paljon monimuotoisempi, kokonaisvaltaisampi ja kattavampi oppirakennelma kuin missään tähän asti esitetyssä. Ymmärrätkös esim. sellaisia eskatologisia malleja ja traditioita, kuten historisismi, preterismi ja futurismi. Kirjani sovittaa ainutlaatuisesti nämä useat eri koulukunnat yhteen todistaen niiden historiallisen ja raamatullisen luotettavuuden ja tämä muodostaa myös avaimen Antikristuksen henkilöllisyyden käsittämiseen.

  Eli jos puolustaudut hyökkäämällä väittämällä rakennelmani yksipuolisuutta, niin minun on valitettavasti sanottava, että on parempi katsoa omaan peiliin ennen kuin alkaa syytteleen muita. Tässä on myös kysymys siitä, että samalla kun tunnustamme Jumalan tuovan loppua kohden uutta ilmestystä Hänen Sanaansa, meidän pitäisi kunnioittaa enemmän myös menneiden aikojen pyhien oivalluksia (ks. Hep. 13:7), jotka ovat olleet yhtä lailla Jumalan viisauden ja ymmärryksen Hengen alaisia kuin meidän sukupolvemme. Jos kuvittelemme vain meidän sukupolvemme pitävän profetian avaimia käsissään, kutsun sitä hengelliseksi ylpeydeksi. Sanoit, että jos laitamme ylösoton eteen joitankin tapahtumia, kuten herätyksen tai laittoman ilemstymisen, se turhentaa koko Jeesuksen odotuksen merkityksen.

  Sanoin jo tuon pointin, että periaatteessa ylösotto voisi tapahtua jo tänään koska laiton on jo paljastunut. Tietysti tulkintani ilmestyskirjasta edellyttää, että joukko muita tapahtumia edeltää sitä. (esim. neljä hevosmiestä). On kuitenkin vaarallisempaa opettaa, että mitään merkkejä ei edellä Jeesuksen tulemusta seurakunnalle, koska juuri tällainen oppi tuudittaa Kristuksen morsiamen uneen siitä missä ajassa elämme. Myös se, että vaihdamme eskatologian tukimuksen evankelisiin intoon maailman kansojen envankelioinnista ehtona Hänen tulemukselleen sellaisten kohtien kuten Ap. t. 1:7:n varjolla, tuudittaa seurakunnan vääränlaiseen turvallisuuden tunteeseen.

  Jos sanon, Antikristuksen persoonan jo paljastuneen ja esitän todisteen sille kuinka Daniel ennusti seurakunnan ajan päättyvän vuosina 2015 – 2016 (luvuissa 10-11), niin mitenkä minun kirjani on muka turhentamassa Jeesuksen tulon välitöntä odotutusta? Se, että merkit tekisi muka tyhjäksi Jeesuksen odotuksen merkityksen, on keskittymistä väärään asiaan. Ota myös huomioon, että Jeesuksen puhe lopun ajoista keskittyi MERKKIEN ympärille, jotka EDELTÄISI hänen tulemustaan. Luuk. 21:28:ssa Hän sanoi: ”Mutta kun nämä [profeetalliset merkit] alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne [tempaus] on lähellä.” Pointti on siinä, että profeetalliset merkit LISÄÄVÄT Jeesuksen tulemuksen välitöntä odottamista – ei toisinpäin.

  Kirjoitit: ”Marginalisoimalla ’scofieldiläiseksi’ ei osu myöskään maaliin siinäkään valossa, että useat eskatologian tutkijat jakavat kanssani näkemyksen että Jeesus voi ilmestyä koska tahansa ja että Antikristus ilmestyy sen jälkeen.” Miten ymmärrät sanan ”marginalisoida”? Se että sanoin opin olevan vallitseva tulkinta 2. Tess. 2:sta, jonka – kuten sanoit – useat eskatologian tutkijat jakavat, ei ole sen marginalisointia. Mutta se, että jokin oppi on valtavirrassa ei merkitse sitä, että se olisi oikeassa.
  Kerran valtavirrassa oli näkemys, että maa on litteä. Samaan aikaan kirkko opetti, että seurakunta oli korvannut Israelin. Israelin keskeistä merkittystä alettiin ymmärtään vasta John N. Darbyn myötä, mutta hänenkin oivalluksensa tässä – ja muussa ratkaisevassa dispensationalistisessa/futuristisessa näkökannassa – vaati 70 -100 vuotta ennekuin se pääsi valtavirtaan Raamatun opettajien keskuudessa.

  Se koulukunta mitä itse kannatat 2. Tess. 2:sta ja Ilmestyskirjasta edustaa 100 vuoden takaista traditiota siitä miten Darbyn dispensationalismia on sovellettu edellä mainittuihin. Tämän tradition olen haastanut kirjassani ilman, että hylkäisin itse dispensationalismia. Samalla yhdistän sen tätä varhaisempaan historisistiseen koulukuntaan. ”Ja tietenkin myös Ilmestyskirjan tulkinta, johon edellä viittaisin, menee uusiksi ja sekavaksi, jos ylösotto ei tapahdu jakeessa 4:1.” Tuo systeemi ei ole alkuunkaan sekava vaan hyvin yhdenmukainen Kirjoitusten kokonaisuudelle ja Ilmestyskirjan omalla kronologialle. ”Olen valitettavasti lukenut tuota Pöllösen kirjaa ja se on aika nopeaan näyttänyt menevän alennuskoriin, sillä hänen tulkintansa ovat väkinäisiä ja vain harvat jakavat sen.”

  Tässä kohtaa täytyy ihmetellä minkälaisella ennekkoasenteella, ja ”scofieldlaisilla silmälaseilla” olet kirjaa lukenut. Olen tarpeeksi rehellinen itselleni voidakseni myöntää, että ME KAIKKI – itseni mukaanlukien – tarkkailemma maailmaa tietyn asteen puolueellisuudella ja etsimme todisteista tukemaan omaa kantaamme ja torjumme vastakkaiset todisteet. Tämä koskee niin muslimeja, kristittyjä, ateisteja kuin juutalaisia. Se koskee yhtälailla eskatologiaa kuin kaikkia muitakin tiedon ja tieteen aloja. Jo ilmaisusi, ”aika nopeaan näyttänyt menevän alennuskoriin” todistaa minkälaisella ennakkoasenteella olet kirjaan jo lähtökohtaisesti suhtautunut.

  Itsekin allekirjoitan sen, että tietyt kohdat Pölläsen eskatologista oli väkinäisiä, kuten se että Ilmestyskiran neljä hevosmiestä olisi lähtenyt jo laukkaamaan kylmän sodan päätyttyä. Mutta kehuessani hänen kirjaansa puhuin erityisesti niistä argumenteista miksi vaihdos seurakunnan ajan ja vihan ajan (70. vuosiviikon) välillä esiintyy neljännen luvun sijaan kuudennessa ja miksi tempaus on kuvattu Johanneksen ylösoton sijaan Ilm. 7:9:n suuressa joukossa. Omassa kirjassani parantelen vielä entisestään Pölläsen argumentteja tämän suhteen. Johanneksen ylösoton assosioiminen pyhien ylösottoon on sen sijaan paljon väkinäisempää, koska se allegorisoi koko tapahtuman merkityksen eikä ole siten yhtään uskottavampi kuin mid-tribulationistien yritys allegorisoida 11:sta luvun kahden todistajan taivaaseen otto tempaukseen. Se on myös ristiriidassa Ilmestyskirjan omaan kuvaukseen sellaisissa kohdissa, kuten Ilm. 5:6 ja 6:17.

  Scofieldin leirin kannattajien yritykset vesittää ja selittää pois tällaiset kohdat ovat sen sijaan väkinäistä, epäuskottavaa ja subjektiivista selittelyä. Oikealla asenteella huomaisit Pölläsen olevan tässä kohtaa paljon johdonmukaisempi kuin monien scofieldlaista kantaa edustavien. Mitä apostasiaan tulee, en jaksaisi enää siitä väitellä, koska näytät pitävän opistasi hyvin sitkeästi kiinni. Pointtini oli se, että Pyhä Henki valvoo Sanansa oikeaa tulkitsemista ja tästä syystä apostasia on käännetty useimmissa Raamatuissa luopumukseksi – kantasi tästä on pretribulationismin ääritulkinta, jota useimmat Raamatun opettajat tai viiteraamatut (edes Scofieldin) eivät tue. Jos haluat asiasta lisää vahvistusta, lue seuraava teksti: http://gloriouschurch.ning.com/profiles/blogs/the-apostasia-of-2-thess-23-is.

  ”Ongelmallista liittää Pidättäjä taas luopumukseen on siinä, että globaalisti katsottuna Pyhän Hengen vaikutus ei ole vähentynyt, vaan siinä missä länsimaissa on tapahtunut luopumusta, on Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa valtavat herätykset, niin että globaalisti on kristittyjä enemmän kuin koskaan ja ainoa mikä selkeästi vähenee on ateismi kommunismin romahdettua.” Eli itsekkin myönnät, että suuri luopumus on tapahtunut länsimaisen kristillisyyden keskuudessa. Kun Paavali puhui Antikristuksen tulemusta edeltävästä luopumuksesta, hän puhui juuri siitä, mikä on nyt meneneillään länsimaissa. Se maanosa, mikä on ollut historiallisesti kristikunnan keskusaluetta, on ajautunut luopumukseen. Elämme tänään jälki-kristillisessä Euroopassa. Kokonaiset kirkkokunnat ovat vaihtaneet Raamatun Sanan totuuden humanistiseen suvaisevaisuuden evankeliumiin missä kielletään elävä ja ihmeitä tekevä Kaikkivaltias Jumala.

  Meidän aikamme on vahvin todiste sille, että luopumus on todella tapahtunut samalla kun herätystä todentotta tapahtuu muilla maanosilla – niillä jotka ennen muinoin oli pakana uskontojen tietämättömyyden pimennossa. Et ymmärrä Paavalin opetuksen kontekstuaalista yhteyttä. Kun hän sanoi, että ”se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ENSIN tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,” hän painottaa näiden kahden asian välistä kausaliteettia (syy-seuraussuhde): eli kristikunnan luopumus raivaa tien Antikristuksen ilmestymiselle. Ilman tätä hän ei vosi eksyttää niitä ”jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.” (j. 9)

  Ei ole johdomukaista opettaa, että Antikristuksen pidättäjän poistaminen tarkoittaa seurakunnan ylösottoa. koska Paavali sanoi sen ylösoton tapahtuvan nimenomaan Antikristuksen ilmestymisen jälkeen eikä enne sitä. ”Se päivä” mihin 2. Tess. 2:3 viittaa oli Paavalin mukaan ”meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä”. Koska tämä ilmaus sisältää termin ”meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä”, tässä ”Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemus” ei viittaa Hänen näkyvään tulemukseen Israelille vaan ”salaiseen” tulemukseen seurakunnalle. Tämä on se tapahtuma, jota Paavalin mukaan edeltäisi ensin luopumus ja sitten Laitooman ilmestyminen/paljastuminen.

  Tulkintasi edellyttää joko sitä, että pyhien ylosotto sekä edeltää että seuraa Antikristuksen paljastamista tai sitten joudut kieltämään ensimmäisen jakeen yhteyden ylöstoon, vaikka sen tekstiyhteys 1. kirjeen neljänteen lukuun on ilmeinen kaikille jotka vain tahtovat nähdä ja ymmärtää (ks. lisäperustelut luvusta 2). Tämä asia niin selkeä ja looginen kuin vain voi olla. Vain siinä tapauksessa, että luet kirjaani valtavalla asenteellisella umpimielisyydellä, voit heittää nämä argumentit nopeasti alennuskoriin. Jos annat evoluutioteorian kannattajalle kirjan kreationismista tai eskatologiasta, on turha odottaa, että hänestä tulisi innokas uskovainen. Miksi? Koska hän suhtautuu siihen sellaiselle asenteellisuudella, ettei hän kykene näkemään metsää puilta.

  Tästä syystä sanoin, että joskus paremman näjemyksen omaksumiseen tarvitaan myös lukijan nöyryyttä ja avoimuutta erilaisille ajatuksille. En käytä Melleriä uskotavuuden lisäämiseksi. Sanoin vain, että hänen asenteensa oli hyvä, kun hän ei torjunut kirjani sisältöä suoraan vaan sanoi olevansa ”utelias kokonaisuuden suhteen”. Lähestyminen häntä kohtaan ei ollut myöskään virhe vaan 10 vuoden sisäisen kehoituksen ja kutsumuksen tulosta. Jos olisin kuunnellut nauvoasi, ”että ei kannatta 10 vuotta käyttää energiaa Antikristuksen etsimiseen,” olisin laiminlyönyt omaa leiviskääni ja haudannut sen maahan, kuten laiska palvelija (Matt. 25:18).

  Ja lopuksi, olen kiitollinen, että käyt ”tutkimassa tarkemmin mitä olet kirjoittanut.” Mutta jos asenteesi on jo valmiiksi se, että ”henkeni ja ymmärryksenikään ei yhdy siihen”, niin en odota minkäänlaisen järkiperustelun sinua vakuuttavan. Tunnen nimittäin henkilökohtaisesti tällaisia ihmisiä, jotka pitävät tulkinnastaan kynsin ja hampain kiinni ja tuomitsee äkkipikaa kaikki vasta äänet. En haluaisi olettaa, että olet tällainen persoona, mutta hieman sellaisen kuvan sain. Eikä Antikristuksesta varoittamisessa ole kyse ”mielenkiinnon tyydyttämisestä”, sillä kyse on elämästä ja kuolemasta, jossa ihmisillä on valitavinaan vain kaksi tietä – Kristus, joka tuo elämän ja Antikristus, joka tuo kuoleman.

  No huh… tulipa taas pitkästi. 🙂

  Tykkää

  • Pitkästi tuli tekstiä ja toistoa edelliseen sekä itse kerrot oman ongelmasi, sillä tuo tulkinnasta kynsin hampain pitäminen kiinni vedoten yhteen vaikeasti tulkittavaan jakeeseen on juuri se mitä teet itse. 😉

   Minä itsehän olen vaihtanut kantaani kerran ja köynyt näin nöyryyttävän muutoksen postribista pretribiin. Ja totuus tuo aina vapauden.

   Olen oppinut kuuleen näissä asioissa paljon tekstejä läpi käyneenä kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä, joka on välttämätöntä profetaallisuudessa. Ja sittemmin kun Henki on alkanut näyttää näkyjä, olen huomannut saavani vahvistuksen.

   En kuitenkaan ala nyt tätä väittelyä käymään, koska en usko sen tuovan hedelmää. Kantasi olet nyt saanut kertoa laajasti, joten tästä eteenpäin laitan kommentit aitten roskiin.

   ”Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu; mutta joka huulensa hillitsee, se on taitava.” – Sananlaslut 10:19

   Tykkää

 5. Oho! Kerkisitkin pukata jo uutta viestiä viestien väliin, kun edellistä vielä kirjoitin. Jep, ymmärrän mitä tarkoitat. Onhan tuo kirjani aikamoinen aiheiden sekasotku ja ehkä liiankin seikkaperäinen. Mielestäni tuo 7 luku oli myös onnistunut, vaikka ihmettelen kyllä miten olet ehtinyt jo tutustua siihen näin nopeasti. ”Suosittelen painopisteen siirtämistä sillä tavalla, että rakennat paremmin oman argumentin ja käytät vain muutamia viitteitä vastaargumentointiin.” Mitä tarkoitat tällä? ”Prinssi Charles ja 27 merkkiä ei myöskään millään rakennu uskottavaksi, vaan esimerkiksi itse keräsin Obamasta 40 merkkiä enkä siltikään pidä häntä Antikristuksena, vaan ehkä yhtenä antikristuksena ja laittomuuden hengen alaisena.” Kyllähän erilaisia merkkejä voidaan kasata vaikka kuinka montaa kymmentä eri henkilöistä, mutta kysehän on siitä, kuinka raamtullisia nämä merkit ovat. Esimerkiksi Obamassa ei edes täyty se vaatimus, mikä on profetian tutkijoiden alkeis ja perus ymmärrystä: Että hänen täytyy nousta muinaisen Rooman valtakunnan alueen sisältä (Dan. 9:27 ja 7:8).

  Mutta kiitän suuresti positiivisesta palautteestasi ja kun jaksoit tutustua kirjani sisältöön. Noin pintapuolinen silmäys ei kuitenkaan anna oikeutta sen sisällön hylkäämiseen koskien Prinssi Charlesia ja 2. Tess. 2:3:tta. 🙂

  Tykkää

 6. Pahoittelen jos teksteissäni olin liian hyökkäävä. Itsellänikään ei ollut tarkoitus jatkaa väittelyä, vaan lopettaa se sulassa sovussa ja veljellisessä rakkaudessa. Kiitän siitä, että olen kantani saanut kertoa ja että erimielisyyksistämme huolimatta annoit siunauksesi kirjalleni. Lopulta vain historia tulee paljastamaan kumman näkemys oli oikeassa tai lähempänä totuutta. 🙂

  Sen kuitenkin vielä sanon, että omalta puoleltani voisin hylätä koko kirjani viestin epäröimättä roskakoriin jos kantasi olisi minusta vakuuttavampi. Erehdyksen myöntäminen ei ole minulle mikään nöyryyttävä asia. Hän on on jo nöyryyttänyt minut ihmisten edessä – mikään opillinen erehdys ei sitä voi tehdä.

  ”Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.” (Jaak. 3:2)

  Tykkää

 7. Anteeksi, että vielä kerran häiritsen, mutta tärkein asia jäi sanomatta.

  Sanoit, että olet oppinut ”kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä, joka on välttämätöntä profetaallisuudessa”. Olen samaa mieltä siitä, että mikään inhimillinen viisaus ja järkeily – oli se kuin hienostunutta tahansa – ei voi viedä meitä totuuteen. Rukoilinkin viime yönä, että Pyhä Henki johdattaisi meidät kaikkeen totuuteen (Joh. 16:13) asiassa, josta kiistelimme.

  Sanoin, että olen valmis myöntämään erehdykseni ja katumaan sitä jos sinä todella olit asiassasi oikeassa. Pyydän, että sinä teet myös samoin ja kysyt Häneltä ”jos olen tässä asiassa erehtynyt, niin niitä näytä se minulle. Jos Sinä lähetit Samuel Tuomisen kirjoittamaan tuon kirjan ja tuomaan uutta valoa Sinun sanaasi, niin näytä ja osoita se minulle.” Muistakaamme, että nöyryys on ainoa portti Pyhän Hengen todellisen äänen kuulemiseen.

  Haluan myös siunata sinun työtäsi, koska se on hyvin tärkeää näinä aikoina.

  Tykkää

 8. Paluuviite: Sivuston tilannekatsaus huhtikuun lopulta | ANTIKRISTUS PALJASTETAAN TÄNÄÄN SEURAKUNNALLE!

Vastaa käyttäjälle samueltuominen Peruuta vastaus

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s